Przydomowa oczyszczalnie ścieków przepisy

Prawo wodne w Polsce i niektóre pośrednie ustawy związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków uległy pewnym zmianom już w sierpniu 2022 roku. Aktualizacja ustawy spowodowała, że za wywóz odpadów z przydomowych oczyszczalni ścieków są odpowiedzialne konkretne podmioty wyznaczone do takich działań. Dokładne przepisy obejmujące wywóz ścieków oraz zasadę działania przydomowych oczyszczalni znajdziesz w Ustawie Prawo wodne z dnia 7 lipca 2022 roku.

Nowelizacja ustawy a nieczystości ciekłe – co warto wiedzieć?

Zgodnie z nowelizacją dotychczas obowiązującej ustawy nieczystości ciekłe to takie, które są chwilowo gromadzone w zbiornikach bezodpływowych oraz osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

To oznacza, że zanieczyszczenia znajdujące się w osadniku przydomowej oczyszczalni ścieków są definiowane jako ścieki, czyli zgodnie z przepisami należy je traktować jako odpady podlegające pod przepisy UCZIP. Warto też dodać, że nieczystości ciekłe nie są objęte przepisami UO2, które dotyczą:

 • ewidencji w bazie danych odpadowych (BDO) przy pomocy karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów,
 • wpisów w rejestrach BDO odnośnie do transportu odpadów,
 • wymogów dotyczących przewozu odpadów
 • zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów,
 • sprawozdawczości realizowanej przez BDO.

Zgodnie z aktualnymi przepisami UCZIP właściciele nieruchomości są zobowiązani do tego, aby utrzymać czystość i porządek poprzez przyłączenie budynków do istniejących sieci kanalizacyjnych lub wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków albo montaż zbiornika bezodpływowego. Oczywiście, jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, nie ma już konieczności wykonywania przyłącza do publicznej sieci kanalizacyjnej.

Przepisy dotyczące właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków – jakie obowiązują od sierpnia 2022 roku?

Zgodnie ze zmianami wynikającymi z nowelizacji Ustawy Prawo wodne, osoby pozostające właścicielami nieruchomości z przydomową oczyszczalnią ścieków muszą mieć podpisaną umowę z podmiotem, który zajmie się odbieraniem i utylizowaniem nieczystości z osadnika. Mówi o tym Art. 6. 1. tejże ustawy. Najczęściej jest to gminna jednostka organizacyjna lub zewnętrzna firma, która ma odpowiednie zezwolenia na transport i utylizację takich odpadów komunalnych.

Co więcej, pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, aczkolwiek niezbędne jest zgłoszenie faktu wykonania takiej inwestycji do urzędu, o ile ilość ścieków z gospodarstwa domowego nie przekracza 5 m3/d. 

Uwaga! Zgłoszenie wodnoprawne jest konieczne wtedy, kiedy realizowane jest wykonanie urządzeń wodnych, które służą do wprowadzenia do ziemi ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni, ale tylko na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorców a przepisy

Od sierpnia 2022 roku obowiązują też konkretne przepisy narzucone na podmioty zajmujące się opróżnianiem, przewozem oraz utylizacją ścieków z przydomowych instalacji. Kilka najważniejszych zagadnień, które zostały poruszone w Ustawie to:

 • Konieczność posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, a także  transportem. Podmiot odpowiedzialny musi mieć stosowne zezwolenie na piśmie wraz ze wskazaniem stacji zlewnych, do których ścieki będą dostarczane.
 • Podmiot ma obowiązek dostarczać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków, która spełnia wymogi wskazane w Art. 99 ust. 1 Prawo wodne. Warto dodać, że ten obowiązek dotyczy gminnych jednostek, a także zewnętrznych podmiotów odpowiedzialnych za odprowadzanie ścieków.

Co więcej, od stycznia 2023 roku w życie weszły dodatkowe przepisy, które nakładają na przedsiębiorców kilka dodatkowych obowiązków, a mianowicie:

 • wymóg sporządzania sprawozdań kwartalnych i przekazywanie ich do urzędu do końca miesiąca następującego po każdym kwartale działalności,
 • dokumentowanie wraz ze sprawozdaniami wykazu właścicieli nieruchomości, którzy są objęci usługą odbioru ścieków z przydomowych oczyszczalni, a także bezodpływowych osadników.

Powyższe przepisy mają zastosowanie tylko w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych oraz transportem nieczystości ciekłych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w przepisy w 2023 roku – co jeszcze się zmieniło?

Nowe przepisy dotyczą także gmin, w których prowadzone są odbiory ścieków z przydomowych oczyszczalni, a także bezodpływowych osadników. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi prowadzić kontrolę podpisanych umów oraz uiszczanych opłat za pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości. Warto dodać, że podmiot odpowiedzialny powinien sprawować kontrolę co najmniej raz na dwa lata.

Co więcej, od stycznia tego roku ewidencja prowadzona przez gminy lub inne urzędy musi zawierać szereg informacji o osobach uprawnionych do korzystania z usług odbioru ścieków. Istotne informacje gromadzone przez urzędy:

 • liczba zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na danym terenie,
 • liczba właścicieli nieruchomości objętych umowami opróżniania ww. zbiorników,
 • liczba zawartych umów z podmiotem zajmującym się odbiorem i transportem ścieków,
 • częstotliwość opróżniania zbiorników i osadników w uprawnionych nieruchomościach,
 • ilość odebranych ścieków z nieruchomości z podziałem na ciekłe bytowe oraz przemysłowe,
 • ilość wody pobranej przez użytkowników, którzy nie są podłączeni do publicznej sieci kanalizacyjnej,
 • liczba kontroli dokumentacji, które zostały przeprowadzone wraz z wynikami.

Podsumowując: Od sierpnia 2022 roku, w Polsce wprowadzono nowe regulacje dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmiany obejmują nową definicję nieczystości ciekłych, nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości z oczyszczalniami, jak również dla przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem tych oczyszczalni. Zmieniono również procedury dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych. Wszystkie te zmiany mają wpływ na właścicieli oczyszczalni, przedsiębiorców oraz gminy.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.